تمرکز در این کمپ تابستانی بر روی توسه ی مهارت ها و دانش زبانی، کار تیمی، فرهنگ و هنر،

ورزش و تقویت روحیه زندگی جمعی و مستقل بودن و افزایش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان می باشد.