نمونه ویزای اخذ شده والدین - مدرسه تابستانی سوئیس

نمونه ویزای والدین در سال ۲۰۱۷

نمونه ویزای والدین در سال ۲۰۱۶