نمونه ویزای اخذ شده والدین – مدرسه تابستانی سوئیس

نمونه ویزای والدین در سال ۲۰۱۷

نمونه ویزای والدین در سال ۲۰۱۶