نمونه ویزاهای اخذ شده دانش آموزان – مدرسه تابستانی سوئیس

نمونه ویزای دانش آموزان در سال ۲۰18

نمونه ویزای دانش آموزان در سال ۲۰۱۷

نمونه ویزای دانش آموزان در سال ۲۰16